تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۲۸
تاریکی را نفرین نکن، شمعی روشن کن
ارسالی توسط: استاد شهریار مزید آبادی
برنده بهترین پوستر پس از واقعه تلخ سونامی ژاپن. یعنی امید دراین مردم غوغا میکند و به همکاری و توانایی وعشق و علاقه شان به میهن
اعتقاد عملی
دارند
 

تاریکی را نفرین نکن، شمعی روشن کن
Better to light a candle, then to curse the darkness.