تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۲۴
كابينه ژاپن با طرح پرداخت غرامت به زلزله زدگان اين كشور موافقت كرد
كابينه ژاپن روز سه شنبه با پيش نويس قانون كمك به شركت برق الكتريكي توكيو براي پرداخت غرامت به ساكنين مناطق آلوده به مواد راديواكتيو موافقت كرد.
به گزارش خبرگزاري رويترز از توكيو، موافقت كابينه ژاپن با اين طرح گامي مثبت در روند كند كمك به آوارگان و خسارت ديدگان ناشي از نشت مواد راديو اكتيو نيروگاه هسته اي 'دائيچي' در 'فوكوشيما' تلقي مي شود.
وقوع زمين لرزه 9 ريشتري و بروزسونامي شديد در تاريخ 11 مارس (20اسفند سال 89) موجب آسيب ديدن نيروگاه مذكور و نشت مواد راديواكتيو دراين منطقه شد بطوريكه هزاران نفر از ساكنين حوالي اين نيروگاه مجبور به ترك خانه هاي خود و اسكان در مراكز موقت شدند.
براساس اين گزارش، شركت برق الكتريكي توكيو'تپكو' ژاپن كه اداره نيروگاه 'دائيچي' را عهده داراست، با ابراز اميدواري در باره تصويب نهايي اين پيش نويس در پارلمان اين كشور اعلام كرد درصورت تصويب آن، آماده پرداخت غرامت به آوارگان است.
اين اقدام كابينه ژاپن سه ماه پس از وقوع زمين لرزه و سونامي شديد در اين كشور در حالي صورت مي گيرد كه آسيب ديدن نيروگاه 'دائيچي' در ژاپن موجب بروز شديدترين بحران هسته اي در جهان از زمان فاجعه 'چرنوبيل' تاكنون شده است.
زمين لرزه و سونامي شديد در ژاپن بيش از 23هزار كشته يا مفقود برجاي گذاشت و موجب بي خانمان شدن هزاران تن شد.