تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۱۱
سنجش نقش هوش هیجانی در مدیران بحران محقق : محمدعلی جباری ثانی
این تحقیق یک ارزیابی روانشناختی جهت سنجش ارتباط هوش هیجانی در عملکرد مدیران بحران بوده ونه امتحان با نمره قبولی یا ردی. عزیزانی که تمایل به شرکت در تحقیق را دارند پس از تکمیل فرم و درج اطلاغاتی نظیر سن . جنسیت. میزان تحصیلات و سابقه فعالیت درعرصه مدیریت بحران آنرا به ایمیل سایت ارسال نمایند

تست هوش هیجانی شرینگ دارای 5 زیرمقیاس است: خودانگیزی ( 7) سوال، خودآگاهی ( 8 سوال)، خودکنترلی ( 7 سوال)، هوشیاری اجتماعی یا همدلی ( 6 . . سوال) . مهارتهای اجتماعی ( 5 سوال) و در کل دارای 33 سوال میباشد

 پاسخ ها: الف -خیلی زیاد   ب-زیاد    ج-متوسط    د-کم   د-خیلی کم